Prezentare

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

===========================================================================

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism si Protecţia Mediului a Universităţii "Aurel Vlaicu" a fost înfiinţată in anul 2002 conform H. G. 410/25.04.2002. Initial, in perioada 1990-2002, profilul de Inginerie Alimentara si Protecţia Mediului a funcţionat in cadrul catedrei de Ştiinţe Chimice si Tehnologii Alimentare de la Facultatea de Inginerie a Universităţii "Aurel Vlaicu".

Prezentare Video FIATPM
Admitere FIATPM


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programele de Studii de Licenţă
Ciclul I de Studii Universitare

Programul de studiu Ingineria Produselor Alimentare (IPA) formează specialişti pentru unităţile cu profil de industrie alimentară. Inginerii absolvenţi ai acestei specializări pot funcţiona în domeniul protecţiei consumatorului, cercetării şi proiectării unităților din industria alimentara, în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, în centrele de păstrare şi preindustrializare a produselor agricole, ca şi specialişti consultanţi în implementarea programelor naţionale şi internaţionale de industrie alimentară.

  • Plan de Invatamant
  • Fisa Disciplinei

Programul de studiu Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare (CEPA) asigură, conform planului de învăţământ, formarea unor ingineri specialişti în domeniul controlului şi expertizei produselor alimentare de origine animală şi vegetală, a materiilor prime agroalimentare sau a celor procesate, a băuturilor, a sucurilor, a produselor proaspete sau conservate, etc. în conformitate cu normele ISO europene de asigurare totală a calităţii. Aceşti ingineri pot funcţiona în laboratoarele de specialitate, în compartimentele de protecţia consumatorului ale Administraţiei de stat, în compartimentele de controlul şi asigurarea calităţii din unităţile economice, controlul vamal al produselor alimentare, controlul pieţelor, poliţia sanitar-veterinară, în cercetarea din domeniul calităţii şi autentificării alimentelor, în învăţământul universitar, postliceal şi liceal din domeniu, proiectare şi consultanţă de specialitate (întocmire documentaţii de acreditare a calităţii ISO în laboratoarele de specialitate - avizări, autorizări, acreditări), în colaborarea internaţională pe probleme de asigurarea calităţii.

  • Plan de Invatamant
  • Fisa Disciplinei

Programul de studiu Protecția Consumatorului și a Mediului (PCM) conform planului de învățământ, pregătește ingineri care identifică, descriu și utilizează adecvat noțiuni specifice științei alimentului și siguranței alimentare în concordanță cu proiectarea de produse alimentare noi, implementarea și managementul de proiecte, managementul producției, controlul calității produselor alimentare și realizarea proceselor de marketing. Absolvenții acestui program de studii vor avea competențe în ce privește comunicarea cu consumatorii, agenţii economici şi instituţiile abilitate privind respectarea cerinţelor de protecţie a consumatorului, îmbunătăţirea transparenţei informaţiilor dintre aceștia cu scopul creşterii încrederii consumatorului în produsele consumate. În plus, conducerea unor operaţii de supraveghere şi control prinvind stadiul de implementare a legislaţiei privind protecţia consumatorilor şi a mediului va fi asigurată de inginerii specialiști, absolvenți ai programului de studii Protecția Consumatorului și a Mediului și nu în ultimul rând proiectarea, conducerea şi îmbunătăţirea continuă a operaţiilor tehnologice din industria alimentară în concordanţă cu cerinţele specifice cadrului legislativ actual prinvind protecţia mediului .

  • Plan de Invatamant
  • Fisa Disciplinei

Programul de studiu Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice (ISBE) formează ingineri specialişti în implementarea soluţiilor inginereşti si crearea unui echilibru intre mediul economic si mediul inconjurator, în monitorizarea factorilor de mediu. Absolvenţii acestei specializări pot activa în compartimentele ecologice şi de mediu ale administraţiei de stat şi a unităţilor economice, în serviciile publice (alimentare cu apă, staţii de tratare a apei potabile, staţii de epurare a apelor uzate), cercetare în domeniul mediului, învăţământul liceal, postliceal, universitar de profil, consultanţă şi proiectare de specialitate (întocmire documentaţii de mediu pentru avizări, autorizări, acreditări), implementarea sistemelor de management de mediu, colaborare internaţională pe probleme de mediu.

  • Plan de Invatamant
  • Fisa Disciplinei

Programul de studiu Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism (IMAPA) formează specialişti în valorificarea resurselor turistice ale zonelor geografice din ţara noastră, a tradiţiei culinare romaneşti. Absolvenţii acestei specializări se vor putea angaja ca specialişti în alimentaţie şi în funcţii de conducere ale unităţilor de alimentaţie publică şi hoteliere, ca ingineri de calitate în unităţile de alimentaţie publică sau antreprenori ai unităţilor agroturistice, ca specialişti în centrele de consultanţă şi dezvoltare regională, în Direcţiile Judeţene Agricole şi de Dezvoltare Rurală, ca inspectori de specialitate în Consiliile Judeţene pentru promovarea Agroturismului.

  • Plan de Invatamant
  • Fisa Disciplinei

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programe Universitare de Masterat
Ciclul II de Studii Universitare

Programul de studiu Managementul Calității Produselor Alimentare (MCPA) – master. Activităţile didactice şi de cercetare ale programului de master MCPA au următoarele obiective principale: (i) cunoştinţele dobândite de absolvent după finalizarea studiilor să-i asigure acestuia capacitatea abordării ştiinţifice a domeniului de specialitate, înţelegerea, inovarea şi crearea de cunoştinţe noi precum şi comunicarea efectivă orală şi scrisă în domeniu; (ii) cunoştinţele de specialitate îi asigură capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a problemelor specifice domeniului de studiu considerat ca un tot unitar, alături de aplicarea principiilor şi metodelor de investigare specifice.

Programul de studiu Evaluarea și Controlul Calității Mediului (ECCM) - master formeaza specialişti în domeniul standardizării, auditului şi evaluării conformităţii, realizării standardelor profesionale şi naţionale; proiectării, realizării şi dezvoltării sistemelelor de management pentru domeniul calităţii mediului. De asemenea specialiștii formați în cadrul acestui program de studiu propun politici şi obiective pentru domeniul calităţii mediului, securității informației și sănătății profesionale; organizează și efectuează audituri prin care constată eficacitatea acestor sisteme de management; evaluează conformitatea produselor şi a sistemelor de management faţă de reglementările sau standardele stabilite şi faţă de prevederile conducerii organizaţiei.

Programul de studiu Inginerie și Management în Agribusiness (IMA) – master. absolventul unui program de studiu master în domeniul Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Programul de studiu Inginerie și Management în Agribusiness atinge obiective precum, cunoştinţele dobândite de masterand după absolvirea studiilor să-i asigure acestuia capacitatea abordării ştiinţifice a domeniului de specialitate, înţelegerea, inovarea şi crearea de cunoştinţe noi precum şi comunicarea efectivă orală şi scrisă în domeniu, în baza orelor de comunicare managerială şi mamagement. Deasemenea, cunoştinţele de specialitate obtinute in cadrul acestui program îi asigură viitorului absolvent capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a problemelor specifice domeniului de studiu considerat ca un tot unitar, alături de aplicarea principiilor şi metodelor de investigare specifice.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programe Universitare de Doctorat
Ciclul III de Studii Universitare