Prezentare

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

Scurt istoric

Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protecţia Mediului a Universitatii "Aurel Vlaicu" a fost înfiinţata in anul 2002 conform H. G. 410/25.04.2002. Initial, in perioada 1990-2002, profilul de Inginerie Alimentara si Protecţia Mediului a funcţionat in cadrul catedrei de Ştiinţe Chimice si Tehnologii Alimentare de la Facultatea de Inginerie a Universitatii "Aurel Vlaicu".

 • 1990 Se înființează specializarea Tehnologia si controlul calităţii produselor alimentare (TCCPA)
 • 1995 Prima generaţie de absolvenţi ingineri TCCPA
 • 1999 Acreditarea TCCPA
 • 2000 Se înființează specializarea Tehnologie si control in alimentaţie publică si turism (TCAPT)
 • 2002 Desprinderea de Facultatea de Inginerie a FIATPM ca facultate de sine stătătoare având 4 specializări: Ingineria produselor alimentare (IPA) - acreditata, Controlul si expertiza produselor alimentare (CEPA), Biotehnologii industriale (BI), Tehnologia si biotehnologia protectiei mediului (TBPM) - autorizate
 • 2003 TCAPT se transforma in specializarea Inginerie si management in alimentaţie publica si agroturism (IMAPA) iar TBPM in Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice (ISBE)
 • 2005 BI se transforma in specializarea Biotehnologii pentru industria alimentara (BIA)


Rapoarte anuale de activitate ale Facultăţii de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului


Specializări

Studii de licență (pe durata a 4 ani)

 • Ingineria produselor alimentare
 • Controlul şi expertiza produselor alimentare
 • Protecția Consumatorului și a Mediului
 • Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice
 • Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism


Admiterea

În UAV admiterea se desfăşoară pe facultăţi. Admiterea in cadrul specializarilor de licenta ale FIATPM se face pe baza nota de admitere a fiecărui candidat va fi calculată ca media ponderată a notei de la examenul de Bacalaureat (80%) și a notei obținută la disciplina obligatorie a profilului absolvit (20%). După terminarea operaţiunilor de stabilire a rezultatelor concursului de admitere, pe listele candidaţilor admişi nu sunt permise modificări, adăugiri etc. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt de competenţa Comisiei centrale a UAV şi comisiilor facultăţilor, numite prin decizia rectorului, care răspund pentru aplicarea în mod corect a prezentei metodologii de concurs.

Programe universitare de masterat (4 semestre)

 • Managementul calităţii produselor alimentare
 • Controlul calității și evaluarea mediului
 • Inginerie și Management în Agribusiness

Programul de studiu Ingineria Produselor Alimentare formează specialişti pentru unităţile cu profil de industrie alimentară. Inginerii absolvenţi ai acestei specializări pot funcţiona în domeniul protecţiei consumatorului, cercetării şi proiectării unităților din industria alimentara, în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, în centrele de păstrare şi preindustrializare a produselor agricole, ca şi specialişti consultanţi în implementarea programelor naţionale şi internaţionale de industrie alimentară.

Programul de studiu Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice (ISBE) formează ingineri specialişti în implementarea soluţiilor inginereşti si crearea unui echilibru intre mediul economic si mediul inconjurator, în monitorizarea factorilor de mediu. Absolvenţii acestei specializări pot activa în compartimentele ecologice şi de mediu ale administraţiei de stat şi a unităţilor economice, în serviciile publice (alimentare cu apă, staţii de tratare a apei potabile, staţii de epurare a apelor uzate), cercetare în domeniul mediului, învăţământul liceal, postliceal, universitar de profil, consultanţă şi proiectare de specialitate (întocmire documentaţii de mediu pentru avizări, autorizări, acreditări), implementarea sistemelor de management de mediu, colaborare internaţională pe probleme de mediu. Practic în toate unităţile economice, de proiectare, construcţie şi cercetare, specialistul în problemele mediului ambiant va avea un rol din ce în ce mai important în viitorul apropiat, în conformitate cu legislaţia acceptată în ţările Uniunii Europene, în care România se va integra în 2007.

Programul de studiu Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism (IMAPA) formează specialişti în valorificarea resurselor turistice ale zonelor geografice din ţara noastră, a tradiţiei culinare romaneşti, hărniciei şi caracterului primitor al poporului nostru. Absolvenţii acestei specializări se vor putea angaja ca specialişti în alimentaţie şi în funcţii de conducere ale unităţilor de alimentaţie publică şi hoteliere, ca ingineri de calitate în unităţile de alimentaţie publică sau antreprenori ai unităţilor agroturistice, ca specialişti în centrele de consultanţă şi dezvoltare regională, în Direcţiile Judeţene Agricole şi de Dezvoltare Rurală, ca inspectori de specialitate în Consiliile Judeţene pentru promovarea Agroturismului. Practic în toate unităţile economice, de proiectare, construcţie - service şi cercetare, specialistul în problemele legate de alimentaţie publică şi agroturism va avea un rol din ce în ce mai important în viitorul apropiat întrucât apropiata aderare la Uniunea Europeană implică o dinamică ridicată de dezvoltare a acestui sector.

Programul de studiu Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare (CEPA) asigură, conform planului de învăţământ, formarea unor ingineri specialişti în domeniul controlului şi expertizei produselor alimentare de origine animală şi vegetală, a materiilor prime agroalimentare sau a celor procesate, a băuturilor, a sucurilor, a produselor proaspete sau conservate, etc. în conformitate cu normele ISO europene de asigurare totală a calităţii. Aceşti ingineri pot funcţiona în laboratoarele de specialitate, în compartimentele de protecţia consumatorului ale Administraţiei de stat, în compartimentele de controlul şi asigurarea calităţii din unităţile economice, controlul vamal al produselor alimentare, controlul pieţelor, poliţia sanitar-veterinară, în cercetarea din domeniul calităţii şi autentificării alimentelor, în învăţământul universitar, postliceal şi liceal din domeniu, proiectare şi consultanţă de specialitate (întocmire documentaţii de acreditare a calităţii ISO în laboratoarele de specialitate - avizări, autorizări, acreditări), în colaborarea internaţională pe probleme de asigurarea calităţii.

Programul de studiu Protecția Consumatorului și a Mediului conform planului de învățământ, pregătește ingineri care identifică, descriu și utilizează adecvat noțiuni specifice științei alimentului și siguranței alimentare în concordanță cu proiectarea de produse alimentare noi, implementarea și managementul de proiecte, managementul producției, controlul calității produselor alimentare și realizarea proceselor de marketing. Absolvenții acestui program de studii vor avea competențe în ce privește comunicarea cu consumatorii, agenţii economici şi instituţiile abilitate privind respectarea cerinţelor de protecţie a consumatorului, îmbunătăţirea transparenţei informaţiilor dintre aceștia cu scopul creşterii încrederii consumatorului în produsele consumate. În plus, conducerea unor operaţii de supraveghere şi control prinvind stadiul de implementare a legislaţiei privind protecţia consumatorilor şi a mediului va fi asigurată de inginerii specialiști, absolvenți ai programului de studii Protecția Consumatorului și a Mediului și nu în ultimul rând proiectarea, conducerea şi îmbunătăţirea continuă a operaţiilor tehnologice din industria alimentară în concordanţă cu cerinţele specifice cadrului legislativ actual prinvind protecţia mediului .

Programul de studiu Managementul Calității Produselor Alimentare (MCPA) – master. În vederea menţinerii calităţii procesului de învăţământ ca urmare a rezultatelor obţinute la ierarhizarea programelor de studii universitare din România, ierarhizare care a plasat domeniul Ingineria Produselor Alimentare din cadrul FIATPM pe locul I şi a tradiţiei neîntrerupte din 1990, a inserţiei profesionale datorată dezvoltării economice a vestului ţării, o zonă preponderent agrară şi cu tradiţie în prelucrarea produselor agroalimentare, a formării unui corp profesoral de elită, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui institut de cercetare, strategia este de promovare a acestui domeniu de licenţă şi de master. Activităţile didactice şi de cercetare ale programului de master MCPA au următoarele obiective principale: (i) cunoştinţele dobândite de absolvent după finalizarea studiilor să-i asigure acestuia capacitatea abordării ştiinţifice a domeniului de specialitate, înţelegerea, inovarea şi crearea de cunoştinţe noi precum şi comunicarea efectivă orală şi scrisă în domeniu; (ii) cunoştinţele de specialitate îi asigură capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a problemelor specifice domeniului de studiu considerat ca un tot unitar, alături de aplicarea principiilor şi metodelor de investigare specifice.

Programul de studiu Evaluarea și Controlul Calității Mediului (ECCM) - master formeaza specialişti în domeniul standardizării, auditului şi evaluării conformităţii, realizării standardelor profesionale şi naţionale; proiectării, realizării şi dezvoltării sistemelelor de management pentru domeniul calităţii mediului. De asemenea specialiștii formați în cadrul acestui program de studiu propun politici şi obiective pentru domeniul calităţii mediului, securității informației și sănătății profesionale; organizează și efectuează audituri prin care constată eficacitatea acestor sisteme de management; evaluează conformitatea produselor şi a sistemelor de management faţă de reglementările sau standardele stabilite şi faţă de prevederile conducerii organizaţiei.

Programul de studiu Inginerie și Management în Agribusiness (IMA) – master. absolventul unui program de studiu master în domeniul Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Programul de studiu Inginerie și Management în Agribusiness atinge urmatoarele obiective principale:

• Cunoştinţele dobândite de masterand după absolvirea studiilor să-i asigure acestuia capacitatea abordării ştiinţifice a domeniului de specialitate, înţelegerea, inovarea şi crearea de cunoştinţe noi precum şi comunicarea efectivă orală şi scrisă în domeniu, în baza orelor de comunicare managerială şi mamagement.

• Cunoştinţele de specialitate îi asigură capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a problemelor specifice domeniului de studiu considerat ca un tot unitar, alături de aplicarea principiilor şi metodelor de investigare specifice.

Competenţele scontate ale absolvenţilor Masterului IMA corespund calificării declarate şi se axează pe:

 • formarea bazei de cunoştinţe fundamentale necesare înţelegerii şi operarării cu cunoştinţele specifice ingineriei, managementului și marketingului
 • cunoaşterea şi aplicarea metodologiei de cercetare utilizată în managementul din pensiunile turistice și agroturistice
 • analiza, proiectarea şi aplicarea managementului în hoteluri, pensiuni turistice şi agroturistice cât și în agribusiness
 • cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în domeniul agribusiness
 • cunoaşterea psihologiei consumatorului şi aplicare metodelor de comunicare eficientă
 • cunoaşterea şi utilizarea de software specific;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină, cât şi comuncarea managerială și comunicarea etică în agribusiness
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare;
 • identificarea posibilităţilor de colaborare cu alte domenii
 • uilizarea limbajului specific pentru interviul de angajare, scrisoare de intentie, Cv, etc. aplicarea şi interpretarea principiilor ştiinţifice, a regulilor şi regulamentelor specifice agribusinessului
 • abilitatea de a identifica, formula, explica probleme legate de aribusiness cât şi de turismul rural şi agroturism şi capacitatea de a propune şi interpreta coerent soluţii pentru rezolvarea acestora.
 • coordonarea proceselor de expertiză a produselor agro-alimentare precum şi optimizarea calităţii produselor alimentare primare, industriale şi gastronomice în: unităţile economice de profil
 • alegerea, dimensionarea şi exploatarea echipamentelor și dotarilor specifice în aribusiness, în ecoturism, tusimul rural și agroturism.


Oferta academică de studii universitare

Ciclul I: Programe de studii universitare de licenţă acreditare (A)/autorizate provizoriu (AP) să funcţioneze în anul universitar 2018-2019

Domeniu de licenta Program de studii Nr. credite ECTS Nr. max. locuri
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 240 60
Controlul si expertiza produselor alimentare 240 60
Protectia consumatorului si a mediului 240 60
Inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala Inginerie si management in alimentatie publica si agroturism 240 60
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice 240 60

Ciclul II: Programe de studii universitare de master acreditate de către ARACIS pentru anul universitar 2018-2019

Domeniu de licenta Program de studii Nr. credite ECTS Nr. max. locuri
Ingineria produselor alimentare Managementul calitatii produselor alimentare 120 11
Ingineria mediului Evaluarea si controlul calitatii mediului 120 50
Inginerie si Management in Agricultura si Dezvoltare Rurala Inginerie si Management in Agribusiness 120 50