Plan Invatamant

2021-2022

Licenţa

PCM: Anexa 1 PCM 2021 2025

CEPA: Anexa 1 CEPA 2021 2025

IPA: Anexa 1 IPA 2021 2025

IMAPA: Anexa 1 IMAPA 2021 2025

------------------------------------------

Master

ECCM: Anexa 1 ECCM 2021 2022

MCPA: Anexa 1 MCPA 2021 2023

-------------------------------------------

Doctorat

PI IM doctorat

===================================================================

2020-2021

Licenţa

PCM: Anexa 1 PCM 2020 2024

CEPA: Anexa 1 CEPA 2020 2024

IPA: Anexa 1 IPA 2020 2024

IMAPA: Anexa 1 IMAPA 2020 2024

Master

ECCM: Anexa 1 ECCM 2020 2022

MCPA: Anexa 1 ECCM 2020 2022

Doctorat

PI doctorat 2020 2021